§1

Z czytelni w bibliotekach mogą korzystać wszyscy mieszkańcy zarówno dzieci, młodzież jak również dorośli.

§2

Korzystanie z czytelni i Internetu jest bezpłatne dla wszystkich.

§3

Biblioteki odpłatnie świadczą usługi kserograficzne oraz wydruku. Opłaty za usługi określa Załącznik do niniejszego Regulaminu.

§4

Użytkownik ma prawo do korzystania w czytelni z całości księgozbioru, czasopism oraz dokumentów audiowizualnych.

§5

Z czytelni i Internetu można korzystać w godzinach pracy instytucji.

§6

Internet w bibliotece służy wyłącznie do pozyskiwania informacji przydatnych Użytkownikowi w szkole, w pracy, w życiu publicznym. Dlatego też zabrania się wykorzystywania Internetu do innych celów ( przeglądania “zakazanych” stron,  itp. ).

§7

Dostęp do Internetu dozwolony jest w ramach oprogramowania zainstalowanego na  komputerach dla Użytkowników. Zabrania się doinstalowania innych programów i jakiejkolwiek ingerencji w konfigurację oprogramowania.

§8

Przy każdym stanowisku zasiadać mogą maksymalnie dwie osoby.

§9

Czas trwania sesji jednego Użytkownika ustala się maksymalnie na 1 godzinę. O możliwości przedłużenia czasu sesji decyduje Bibliotekarz.

§10

Od Użytkownika Internetu wymagana jest znajomości podstaw obsługi komputera oraz umiejętności korzystania z sieci.

§11

Każdy Użytkownik korzystający z Internetu w Bibliotekach zobowiązany jest do przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania sprzętu, natychmiastowe informowanie Bibliotekarza o wszelkich nieprawidłowościach  i awariach.

§12

W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu ( np. zniszczenie, zalanie, itp. ) przez Użytkownika, konsekwencją jest pełna odpowiedzialność finansowa za poniesione szkody.

§13

Użytkownik w trakcie korzystania z Internetu jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich zasad praw autorskich w stosunku do materiałów zamieszczonych w sieci.

§14

Wszelkie przypadki prób włamań lub prób nieautoryzowanego dostępu do serwerów będą skutkowały natychmiastowym odłączeniem komputera oraz przeniesieniem na Użytkownika odpowiedzialności za poniesione szkody.

§15

Bibliotekarz może w uzasadnionych wypadkach odmówić Użytkownikowi możliwości skorzystania z usług internetowych ( np. w przypadku osób agresywnych, nietrzeźwych, itp. ).

§16

Użytkownicy korzystający z czytelni i komputerów  powinni zachować ciszę, porządek i czystość. Zabrania się podczas przebywania w czytelni oraz przy korzystaniu z Internetujedzenia i picia.

§17

W przypadku nieprzestrzegania niniejszego regulaminu Użytkownik może zostać pociągnięty do pełnej odpowiedzialności materialnej i prawnej.