§1

 1. Z Biblioteki Publicznej mogą korzystać wszyscy obywatele zarówno dzieci, młodzież jak również dorośli.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie należy: okazać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość ze zdjęciem. Osoba zapisująca się do biblioteki swoim podpisem zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu, poświadcza swój aktualny adres zamieszkania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych oraz w celach promocyjnych (promocja wydarzeń kulturalnych związanych z działalnością Biblioteki).
 4. Za czytelnika niepełnoletniego odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.

§2

 1. Biblioteka pobiera kaucję w przypadku:
  • kiedy czytelnik nie jest stałym mieszkańcem terenu obsługiwanego przez bibliotekę wówczas wysokość kaucji wynosi 10 zł za jedną książkę. Kaucję odnotowuje się
   w specjalnie do tego celu przeznaczonym rejestrze, a czytelnik potwierdza jej wpłatę i wypłatę własnoręcznym podpisem.
  • wypożyczania szczególnie cennych książek (w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości rynkowej książki).
 2. Po zaprzestaniu korzystania z biblioteki oraz zwróceniu wypożyczonych woluminów kaucja podlega zwrotowi.

§3

 1. Wypożyczyć można jednorazowo 5 książek lub 5 innych zbiorów bibliotecznych tj.: dokumenty audiowizualne. Więcej tylko za zgodą bibliotekarza.
 2. Książki i inne zbiory wypożycza się na okres dwóch miesięcy. Po upływie tego terminu istnieje możliwość prolongaty wypożyczonych zbiorów jednak na okres nie dłuższy niż 1 miesiąca. Łączny czas na zwrot książek to 3 miesiące.
 3. Książki popularno-naukowe wypożycza się na okres nie dłuższy niż 14 dni.
 4. Bibliotekarz w uzasadnionych przypadkach może zmienić termin zwrotu wypożyczonych zbiorów.
 5. Na prośbę czytelnika bibliotekarz może zarezerwować pozycje aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
 6. Wybrane książki lub inne wypożyczane zbiory oraz ich zwrot czytelnik rejestruje u bibliotekarza.
 7. Z księgozbioru podręcznego, którym dysponuje biblioteka można korzystać na miejscu. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może wypożyczyć książki popularno-naukowe na okres nie dłuższy niż określony w § 3 ust. 3.

§4

 1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek i terminowego ich zwrotu. Zauważone defekty czy uszkodzenia należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
 3. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza, dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej książki – inną nie mniejszej wartości, przydatną w bibliotece.
 4. Za przetrzymywanie książek ponad ustalony termin Biblioteka pobiera opłaty wynikłe z kosztów wysłanych do niego upomnień.
 5. Jeżeli czytelnik mimo upomnień odmawia zwrotu książki lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§5

 1. Bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystania z katalogu, wydawnictw informacyjnych itp.

§6

 1. Swoje uwagi, skargi i wnioski czytelnicy mogą zgłaszać Kierownikowi GOK.

§7

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla czytelników u bibliotekarza.

§8

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje bibliotekarz za zgodą Kierownika.
 1. Od postanowień wynikających z niniejszego regulaminu przysługuje możliwość odwołania się do Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu.