Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu na czas pandemii koronawirusa covid-19

Wszyscy pracownicy, współpracownicy, osoby prowadzące zajęcia oraz osoby korzystające z oferty GOK zobowiązani są do bezwzględnego ich przestrzegania i stosowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa w GOK

 1. Obowiązkowa dezynfekcja rąk. Przy wejściu do budynku umieszczony został pojemnik z płynem dezynfekującym.
 1. Pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk umieszczone są także dodatkowo w wybranych miejscach, adekwatnych do prowadzonych działań, tak by umożliwić osobom korzystającym z oferty GOK częstą dezynfekcję.
 1. Na terenie budynku GOK obowiązuje nakaz stosowania środków ochrony osobistej takich jak maseczki lub przyłbice podczas załatwiania spraw zarówno przez petentów jak i pracowników.
 1. W toaletach umieszczone zostały mydła w płynie ze środkiem bakteriobójczym.
 1. Wprowadzone zostają limity osób przebywających w poszczególnych salach.
 1. W budynku mogą przebywać jedynie uczestnicy zajęć i osoby załatwiające sprawy służbowe.
 1. Przy wyjściu umieszczony jest pojemnik na zużyty sprzęt ochrony osobistej.

Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć w budynku GOK

 1. W zajęciach organizowanych przez GOK mogą brać udział wyłącznie osoby zdrowe, które złożą pisemne oświadczenie o braku oznak zakażenia i nieprzebywaniu w kwarantannie (oświadczenie do pobrania w załączniku). W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie są zobowiązani złożyć rodzice lub opiekunowie prawni. Osoba bez oświadczenia nie może uczestniczyć w zajęciach.
 1. Zajęcia prowadzone będą w taki sposób aby minimalizować kontakt bezpośredni między uczestnikami.
 1. Uczestnik zajęć ma obowiązek dezynfekcji rąk przed wejściem do sali.
 1. W przypadku zajęć, podczas których nie można utrzymać dystansu, konieczne jest stosowanie maseczek.
 1. Instruktor przed rozpoczęciem zajęć zobowiązany jest wyjaśnić uczestnikom zasady bezpieczeństwa i procedury obecnie obowiązujące w GOK i ustalić zasady zachowania podczas zajęć.
 1. Uczestnicy zajęć powinni pracować w wydzielonych dla siebie przestrzeniach i zachowywać odpowiedni dystans.
 1. Rodzice odprowadzający dzieci na zajęcia po wejściu dziecka do sali zobowiązani są do opuszczenia budynku.
 1. Uczestnicy przychodzą na zajęcia nie wcześniej niż 10 minut przed ich rozpoczęciem i opuszczają budynek niezwłocznie po ich zakończeniu.
 1. Instruktor zajęć lub pracownik GOK może dokonać pomiaru temperatury uczestnikowi zajęć i w przypadku wskazania wartości powyżej 37,2°C przerwać zajęcia i skierować uczestnika do wyznaczonego do tego pomieszczenia, jednocześnie zawiadamiając opiekunów i przełożonego.
 1. Podczas zajęć uczestnicy nie mogą korzystać z rekwizytów i przyborów, których używają także inni uczestnicy. Przekazywanie sobie przyborów, narzędzi i rekwizytów jest możliwe jedynie, gdy jest to niezbędnie konieczne wyłącznie po ich wcześniejszej dezynfekcji dokonanej przez instruktora.
 1. Pomiędzy prowadzonymi zajęciami należy zapewnić odpowiednie przerwy w celu wietrzenia pomieszczeń i dezynfekcji.

Zalecenia dla pracowników i współpracowników GOK

 1. Pracownicy zobowiązani są do zachowywania odstępu min 1,5 metra od siebie i ograniczenia jednoczesnego przebywania w pomieszczeniach.
 1. Każdy pracownik otrzymuje do swojej dyspozycji środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowego użytku) i zobowiązany jest je stosować.
 1. Pracownicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed przystąpieniem do pracy, a także w trakcie pracy, szczególnie po kontakcie z klientem.

Procedura postępowania w przypadku zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

 1. Każdy pracownik, który zauważy wystąpienie u siebie, innego pracownika lub osoby przebywającej w instytucji, niepokojące objawy lub symptomy mogące wskazywać na zarażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19, takie jak: gorączka, kaszel, duszności i kłopoty z oddychaniem, bóle mięśni i ogólne zmęczenie, stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37,2°C a 38°C), objawy przeziębieniowe, utrata węchu i smaku, powinien niezwłocznie powiadomić o tym kierownika oraz odizolować taką osobę od innych w pomieszczeniu, w którym aktualnie nikt nie przebywa. Od tego momentu należy zamknąć budynek i powiadomić Stację Sanitarno–Epidemiologiczną i stosować się do wytycznych uzyskanych od służb sanitarnych.

Zaleca się stosowanie powyższych reguł w zestawieniu z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnymi na stronach gis.gov.pl lub  https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.