Zdjęcie kół od roweru

Adres wypożyczalni: siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu, Stronie 260

Godziny otwarcia wypożyczalni:

Poniedziałek 1000 – 1700
Wtorek 1000 – 1700
Środa 1000 – 1700
Czwartek 1000 – 1600
Piątek 1000 – 1700

CENNIK Wypożyczalni Rowerów w Stryszowie

rower – 1 godz.

4,00 zł

rower – 5 godz.

15,00 zł


rower – cały dzień (zwrot w tym samym dniu)

20,00 zł


rower – cały dzień (zwrot następnego dnia)

25,00 zł

Wypożyczenie trzeciego i kolejnego roweru:

rower – 1 godz.

2,00 zł

rower – 5 godz.

8,00 zł


rower – cały dzień (zwrot w tym samym dniu)

10,00 zł


rower – cały dzień (zwrot następnego dnia)

12,00 zł

Regulamin wypożyczalni rowerów w STRONIU

 1. Niniejszy regulamin obejmuje zasady korzystania, warunki, zakres praw i odpowiedzialności osób korzystających z wypożyczalni rowerów w Stryszowie.
 2. Wypożyczalnia rowerów w Stroniu zlokalizowana jest w obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury. Kontakt do wypożyczalni: tel. 33 8797 479.
 3. Wypożyczalnia Rowerów w Stroniu czynna jest od 1 czerwca do 30 listopada:
  • w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad – od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1700.
  • Istnieje możliwość indywidualnego ustalania godzin wypożyczenia rowerów, również poza godzinami pracy wypożyczalni.
 4. Wypożyczane rowery są własnością Gminnego Ośrodka Kultury.
 5. Wypożyczenie roweru następuje zgodnie z niniejszym regulaminem i aktualnym cennikiem na podstawie dokumentu tożsamości stwierdzającego tożsamość Wypożyczającego.
 6. Wypożyczany rower jest sprawny technicznie i w takim samym stanie powinien zostać zwrócony do wypożyczalni.
 7. Wypożyczający winien okazać aktualny dowód tożsamości, z którego zostaną spisane dane niezbędne do ewidencji w rejestrze wypożyczalni oraz zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu.
 8. Opłata za wypożyczenie roweru pobierana jest gotówką z góry wg obowiązującego cennika, stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
 9. Okresem rozliczeniowym za wypożyczenie sprzętu jest godzina zegarowa liczona od momentu wydania sprzętu do chwili jego zwrotu. Czas zaokrąglany jest do 0,5 h na korzyść klienta.
 10. Rower należy zwrócić w terminie deklarowanym. Zwrot roweru po ustalonym terminie powoduje pobranie dopłaty zgodnie z cennikiem wypożyczalni.
  O przedłużeniu terminu zwrotu roweru należy poinformować pracownika wypożyczalni pod numerem: tel. 33 8797 479.
 11. Aby wypożyczyć rower, należy spełnić następujące warunki:
  • posiadać ukończone co najmniej 13 lat,
  • przedstawić aktualny dokument tożsamości ze zdjęciem,
  • zapoznać się z niniejszym regulaminem,
  • w przypadku osoby niepełnoletniej – ukończone co najmniej 13 lat wymagane jest przedstawienie karty rowerowej.
  • osoba poniżej 16 roku życia może wypożyczyć rower wyłącznie za zgodą  osoby pełnoletniej upoważnionej do pieczy nad małoletnim, która bierze pełną odpowiedzialność za wypożyczony rower oraz osobę z niego korzystającą. 
  • osoba wypożyczająca rower nie może być pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, substancji psychotropowych, lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; innych leków, które z definicji zabraniają, lub zalecają powstrzymanie się od, kierowania pojazdami.
 12. Wypożyczający zobowiązuje się do:
  • korzystania z roweru oraz jego wyposażenia zgodnie z przeznaczeniem,
  • zwrotu roweru do miejsca wypożyczenia wraz z wyposażeniem, sprawnego technicznie w stanie nieuszkodzonym, w terminie zgodnym z zadeklarowanym czasem zwrotu,
  • korzystania z rowerów wyłącznie w celach niekomercyjnych i wyłącznie dla użytku osobistego Wypożyczającego,
  • przestrzegania zakazu użyczania roweru osobom trzecim,
  • nie używania rowerów w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, wyścigów itp. oraz wykorzystywania roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek,
  • niezwłocznego zgłoszenia problemów związanych z korzystaniem z roweru pracownikowi wypożyczali i odstawienia roweru do wypożyczalni w przypadku stwierdzenia podczas jazdy rowerem jakiejkolwiek usterki roweru,
  • zaniechania samodzielnego dokonywania jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w wypożyczonym rowerze,
  • pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego roweru lub jego wyposażenia, wynikłych z winy wypożyczającego,
  • pokrycia kosztów zakupu nowego roweru w przypadku całkowitego zniszczenia roweru wypożyczonego.
 13. W przypadku utraty wypożyczonego roweru lub jego wyposażenia, na skutek okoliczności za które ponosi odpowiedzialność wypożyczający w tym kradzieży lub zgubienia, wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu równowartości kosztów odpowiadających wartości roweru oraz jego wyposażenia (na podstawie cen obowiązujących na rynku w dniu stwierdzenia faktu).
 14. Wypożyczający zgadza się pokryć wszystkie szkody i kary związane z użytkowaniem roweru wynikające z nieprzestrzegania przepisów prawa obowiązujących w Polsce w tym wynikające z Kodeksu Ruchu Drogowego.
 15. Pełną odpowiedzialność za wypadki, wszelkie szkody powstałe w czasie korzystania z wypożyczonego roweru ponosi Wypożyczający. Wypożyczający będąc uczestnikiem ruchu drogowego jest obowiązany przestrzegać zasad poruszania się po drogach i czyni to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Gminnego Ośrodka Kultury z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w okresie korzystania z wypożyczonych rowerów.
 16. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim związane z korzystaniem z wypożyczonych rowerów.
 17. W przypadku wypożyczenia rowerów przez grupę zorganizowaną konieczne jest wcześniejsze uzgodnienie terminu oraz ilości rowerów z pracownikiem wypożyczalni (tel. 33 8797931)
 18. W przypadku nie zwrócenia roweru do momentu zamknięcia Wypożyczalni w dniu zwrotu, dane Wypożyczającego będą przekazane policji z informacją o prawdopodobieństwie popełnienia czynu karalnego przez Wypożyczającego.
 19. Jeżeli pracownik wypożyczalni uzna Klienta za niewiarygodnego, może odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.
 20. Wypożyczający zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu w szczególności zapłacić należności wynikające z regulaminu wypożyczalni na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury  oraz używać roweru zgodnie z regulaminem.
 21. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy Kodeks cywilny, stosowne akty prawa polskiego w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. 1971 nr 27 poz. 252 z późniejszymi zmianami).
 22. Wypożyczalnia jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umowy najmu.
 23. Klient wyraża dobrowolnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w powyższym celu, zachowując prawo dostępu w każdej chwili do swoich danych osobowych, jak również żądania ich poprawiania lub usunięcia.