Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO – informujemy, że:

Administrator Danych:

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu, 34-145 Stronie 260, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury 3/94, NIP: 551-22-40-997, tel. 338797479, email: biuro@gokstryszow.pl, reprezentowany prze Kierownika

Inspektor Ochrony Danych:

Odpowiedzą na pytania w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Kontakt do IOD adres poczty elektronicznej: biuro@gokstryszow.pl lub pisemnie (na adres siedziby GOK Stryszów).

Celem przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu jest wykonywanie podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi (m.in. organizacją warsztatów edukacyjnych, zajęć, czy konkursów, a także organizacją wycieczek, wypoczynku, imprez etc.) zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. c oraz prawnie usprawiedliwionym celem Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa i/lub przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne nienależytego wykonania lun nie wykonania naszych zadań statutowych lub obowiązków prawnych.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być jednostki organizacyjne Gminy Stryszów, podmioty realizujące na rzecz GOK w Stryszowie usługi czy Jednostki Samorządu Terytorialnego realizujące zadania na rzecz Gminy Stryszów, którym Administrator Danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych;
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych zostaną Państwo poinformowani o celu, podstawie prawnej i okresie przetwarzania danych osobowych;
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

Mają Państwo prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na zasadach określnych w rozdziale III RODO;

  • mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, który będzie mógł być zrealizowany na zasadach określonych w art. 21 RODO;
  • jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Mają Państwo prawo do uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.:

  • występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
  • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
  • stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze;
  • ewentualnym źródle pozyskania danych;
  • udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
  • planowanego okresu przechowywania danych.