Zdjęcie z lotu ptaka Łękawicy - w tle kościół i domy

Zapraszamy na wykład! „Funkcjonowanie gromady chłopskiej w galicyjskiej Łękawicy” 16 kwietnia 2023r. godz. 15:00

OSP w Łękawicy – siedziba Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich Wykład poprowadzi Michał Makówka – edukator w Dworze w Stryszowie oraz w Zamku Kró-lewskim na Wawelu, student Instytutu Historii UJ.

Wraz z pierwszym rozbiorem Polski w 1772 r. Łękawica stała się częścią Monarchii Habsbur-gów. Odtąd życie gromady podlegało dynamicznym przemianom na skutek wielu reform przeprowadzanych przez zaborcę. Jakie były obciążenia chłopów na rzecz właścicieli wsi? Z czym w swoim liście do samego cesarza zwrócili się mieszkańcy Łękawicy? Jak działał spi-chlerz gromadzki? Dlaczego szlachecka rodzina Wężyków przez 20 lat toczyła z chłopami spór o las?

Tymi i wieloma innymi zagadnieniami z dziejów XIX-wiecznej Łękawicy zajmiemy się pod-czas naszego spotkania z historią lokalną.

Zdjęcie Łękawicy i informacje „Funkcjonowanie gromady chłopskiej w galicyjskiej Łękawicy” 16 kwietnia 2023r. godz. 15:00 OSP w Łękawicy – siedziba Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich