REGULAMIN

 1. Konkurs adresowany jest do Przedszkolaków z terenu Gminy Stryszów.
 2. Temat: Pejzaż jesienny.
 3. Praca wykonana samodzielnie techniką dowolną.
 4. Prace powinny być płaskie, wykonane w formacie A4-A3.
 5. Kategorie wiekowe:
  • przedszkolaki z grupy „maluszków”
  • przedszkolaki z grupy „średniaków”
 6. Ilość nadsyłanych prac z jednego przedszkola: max. cztery prace z każdej grupy.
 7. Prace należy dostarczyć do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury w Stroniu i złożyć w przygotowanym pojemniku na parterze budynku do dnia do  17.11.2022 r.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 23.11.2022 r. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u: www.gokstryszow.pl i na profilu facebook: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie.
 9. Prosimy o dokładne podpisanie prac na odwrocie (imię i nazwisko, wiek, przedszkole).
 10.  GOK zastrzega sobie prawo zatrzymania prac celem zorganizowania wystawy.
 11. Prace, które nie zostaną odebrane miesiąc po zakończeniu wystawy przechodzą na własność GOK-u.
 12.  Postanowienia końcowe:
  • uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodzica/opiekuna prawnego na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu oraz nazwy szkoły, do której uczęszczają na stronie internetowej i profilu facebook GOK-u
  • złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika „Regulaminu konkursu”.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!