1. Organizatorami konkursusą Biblioteka Publiczna w Stroniu, Biblioteka Publiczna w Stryszowie, Biblioteka Publiczna w Łękawicy.
  2. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Stryszów.
  3. Celem konkursu jest popularyzacja czytania jako formy spędzania wolnego czasu oraz rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej.
  4. Temat konkursu brzmi „Z książką mi do twarzy ”. Należy zrobić sobie interesujące zdjęcie z wybraną książką.
  5. Uczestnik konkursu  jedną lub dwie  fotografie w formie elektronicznej. Zdjęcia należy przesyłać na maila bibstronie@gokstryszow.pl. W treści maila należy zamieścić imię i nazwisko autora. Prace należy nadesłać do 26 maja 2023 r.
  6. Ocena zdjęć będzie dokonywana w oparciu o następujące kryteria: kreatywność, kompozycja, technika wykonania. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody.
  7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31 maja 2023 r.
  8. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej GOK-u www.gokstryszow.pl oraz na profilu facebook.
  9. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imion i nazwisk uczestników konkursu na stronie internetowej i profilu GOK, a także prezentację prac w Internecie. Złożenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację regulaminu konkursu przez uczestnika lub rodzica/opiekuna prawnego uczestnika.