ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie zaprasza na Eliminacje Gminne 21 Festiwalu Artystycznego
TALENTY 2022.

CEL FESTIWALU:

Festiwal jest prezentacją indywidualnych talentów artystycznych oraz formą wsparcia i promocji przy dalszym ich rozwoju z powiatu wadowickiego.

ZASADY ORGANIZACYJNE:

Udział w Festiwalu ma charakter dwustopniowy.

I ETAP GMINNY – przeprowadzają go miejskie i gminne ośrodki kultury dla uczniów szkół podstawowych z terenu własnej gminy w terminach i formule przez siebie ustalonej. Dla uczniów ze szkół średnich oraz osób dorosłych eliminacje gminne przeprowadza Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu.

Uwaga! Eliminacje w gminie Stryszów dokonywane są w formie online. Uczniowie ze szkół podstawowych z gminy Stryszów, wszystkich szkół średnich oraz osoby dorosłe z Gminy Stryszów przesyłają zgłoszenia z wykorzystaniem formularza zgłoszeniowego do kategorii scenicznych i niescenicznych znajdujących się na stronie www.gokstryszow.pl. Na formularze oraz nagrania utworów: wokalnych (2 utwory), muzycznych (2 utwory), teatralnych, recytatorskich, tanecznych i prace czekamy do 4 marca 2022 r.

II ETAP POWIATOWY – uczestniczą w nim zakwalifikowani przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie reprezentanci wg zasady: maksymalnie trzech uczestników w każdej kategorii artystycznej oraz z I, II i III grupy wiekowej. Zgłoszeń dokonuje Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu do 11 marca br., w którym odbyły się eliminacje gminne poprzez przesłanie protokołu z eliminacji. Zakwalifikowani uczestnicy wypełniają samodzielnie formularz Google znajdujący się na stronie Wadowickiego Centrum Kultury (dostępny od 5 do 12 marca br.). WCK dopuszcza możliwość zwiększenia liczby uczestników na wniosek organizatorów eliminacji gminnych. W etapie powiatowym uczestnicy wykonują te same prezentacje, na podstawie których otrzymali kwalifikacje do II etapu.

Z przebiegu eliminacji stworzona zostanie fotorelacja oraz film promocyjny. Zgłaszając swój udział w festiwalu uczestnik akceptuje fakt, że jego wizerunek będzie utrwalony przez Wadowickie Centrum Kultury przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Wizerunek i prace wyłonionych laureatów festiwalu będą upublicznione w mediach, na stronie internetowej WCK, profilu fb i filmie promocyjnym.

Wysyłając udostępniony formularz zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na przesłanie wprowadzonych danych osobowych za pośrednictwem formularza Google.

ZASADY UCZESTNICTWA: Uczestnik nie może zgłosić prac, prezentacji lub utworów prezentowanych przez niego w poprzednich edycjach festiwalu. Utwory muzyczne wykorzystane w prezentacjach nie mogą zawierać słów obraźliwych i wulgaryzmów. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia tego zapisu regulaminu, prezentacja może zostać przerwana, a uczestnik zdyskwalifikowany. Repertuar powinien być dostosowany do wieku oraz poziomu warsztatowego uczestnika. W danej kategorii wiekowej i artystycznej nie mogą brać udziału osoby, które zdobyły w latach ubiegłych nagrodę „Talent”, chyba że przejdą do następnej grupy wiekowej.

W Festiwalu mogą uczestniczyć dzieci, młodzież oraz dorośli z podziałem na grupy wiekowe:

I GRUPA: dzieci z klas I-III

II GRUPA: dzieci z klas IV – VI

III GRUPA: VII i VIII klasa szkoły podstawowej

IV GRUPA: młodzież szkół średnich

V GRUPA: dorośli

Eliminacje powiatowe planowane są w formule stacjonarnej.

KATEGORIE ARTYSTYCZNE:

MUZYKA: uczestnik przygotowuje i zgłasza dwa utwory muzyczne na dowolnym, własnym instrumencie (WCK dysponuje tylko elektrycznym pianinem Yamaha). Mile widziane nowe aranżacje i interpretacje. Podczas eliminacji uczestnik wykonuje jeden utwór, a drugi prezentuje na życzenie jury. W tej kategorii można wykonywać utwory elektroniczne, beatbox oraz zaprezentować umiejętności miksowania muzyki.

WOKAL: uczestnik przygotowuje i zgłasza dwa zróżnicowane utwory wokalne, podczas konkursu wykonuje jeden, a drugi na życzenie jury. Mile widziane będą nowe aranżacje i interpretacje. Dozwolony jest akompaniament własny, udział innego akompaniatora lub wykorzystanie podkładu audio. Jurorzy oceniać będą umiejętności wykonawcze, dobór repertuaru do wieku i możliwości uczestnika, interpretację, dykcję, intonację oraz poprawną emisję głosu.

TANIEC: uczestnik wykonuje etiudę taneczną. W tej kategorii dopuszcza się udział par tanecznych tańca towarzyskiego. Jury oceniać będzie ogólny wyraz sceniczny, dobór kostiumu i muzyki, poziom i oryginalność choreografii oraz umiejętne wykorzystanie przestrzeni.

TEATR: uczestnik wykonuje monodram, inscenizację teatralną itp. – czas trwania prezentacji na scenie maksymalnie 10 minut. Jurorzy oceniać będą trafność interpretacji, kulturę języka oraz celowość i sposób wykorzystania kostiumów, elementów scenografii i rekwizytów.

RECYTACJA: uczestnik przygotowuje dwa utwory: poezję i fragment prozy. Podczas eliminacji prezentuje utwór poetycki, a na życzenie jurorów prozę. Łączny czas prezentacji nie może przekroczyć 7 min. Jurorzy oceniać będą dobór repertuaru, kulturę języka i umiejętność operowania słowem (dykcja, intonacja, tempo mówienia, operowanie siłą głosu) oraz ogólne wrażenie artystyczne.

SZTUKI PLASTYCZNE: w tej kategorii zawiera się malarstwo, fotografia (w formacie jpg, wielkość dłuższego boku min. 2500 pikseli), grafika, kolaż, rzeźba, komiks itp. Uczestnik składa trzy prace (wykonane dowolną techniką). Prace powinny zawierać własne autentyczne wersje.

SZTUKI WIZUALNE: w tej kategorii zawiera się film, animacja, instalacja, performance, aplikacje, happening, vlog.

LITERATURA: uczestnik przesyła dwie prace literackie (wiersz, opowiadanie, reportaż, felieton, esej itp.) Praca powinna być ograniczona do 4 stron, napisana czcionką verdana, rozmiar 11. Jurorzy oceniać będą oryginalność, poprawność stylistyczną i językową. W tej kategorii dopuszcza się przesyłanie blogów.

ETAP DLA GMINY STRYSZÓW: Zgłoszenia wyłącznie przez formularz dostępny na stronie www.gokstryszow.pl do 4 marca 2022 r. Prace literackie oraz nagrania (recytacja, wokal, muzyka, taniec, teatr) należy wysłać na adres e-mail: instruktor@gokstryszow.pl natomiast prace plastyczne należy dostarczyć do siedziby GOK w Stroniu.

ETAP POWIATOWY w Wadowickim Centrum Kultury:

Przesłuchania konkursowe: 23 (taniec), 24 (recytacja i teatr) i 25 (muzyka i wokal) marca 2022 r. Termin zgłoszenia reprezentantów gmin upływa 11 marca 2022 r. Gminne ośrodki kultury przesyłają protokoły eliminacji, a uczestnicy mają obowiązek wypełnić formularz Google dostępny od 5 do 12 marca br. na stronie wck.wadowice.pl Koncert FINAŁOWY laureatów: 3 kwietnia 2022 r. Dokładny program przesłuchań konkursowych wraz z konsultacjami zostanie umieszczony na stronie internetowej wck.wadowice.pl

NAGRODY: Występy i nadesłane prace oceniać będzie jury, które w systemie Oskarowym nominuje wykonawcę do nagrody głównej i w każdej kategorii artystycznej przyznaje nagrodę „TALENT 2022”. Nagrody będą wręczone na Koncercie FINAŁOWYM 3 kwietnia 2022 r. Festiwal jest również formą kwalifikacji do Festiwalu „Talenty Małopolski” oraz „Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego”. Nagrodzone prace artystyczne prezentowane będą na wystawie w WCK w terminie od 3 kwietnia do 4 maja 2022 r. Po wystawie wszystkie prace będzie można odebrać do 31 maja 2022 r. Prace nie odebrane w terminie przechodzą na własność WCK.

Nagrody

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

 1. Administratorem danych osobowych uczestników (dalej „Uczestnicy”) 21. Festiwalu Artystycznego „TALENTY 2022” (dalej „Festiwal”) jest:
  • Etap gminny: Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu, 34-145 Stronie 260,
   adres e-mail: biuro@gokstryszow.pl, tel. 33 879 74 79.
  • Etap powiatowy: Wadowickie Centrum Kultury (dalej WCK) z siedzibą w Wadowicach, ul. Teatralna 1, 34-100 Wadowice, adres e-mail: centrum@wck.wadowice.pl, tel. 33 823 31 56.
 2. W sprawie swoich danych osobowych każdy Uczestnik posiada możliwość kontaktu z inspektorem ochrony danych WCK wysyłając e-mail na adres dane@wck.wadowice.pl lub wysyłając korespondencję listowną na adres WCK.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi Festiwalu oraz na podstawie:
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – Dz.U.2017.862)
 • art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi
 1. Dane osobowe Uczestników będą przekazane następującym odbiorcom:
  • podmioty dostarczające i utrzymujące stronę internetowa oraz pocztę elektroniczną WCK,
  • każdorazowo administratorom stron społecznościowych na których opublikowane zostaną prace, fotorelacja lub film dokumentujący Festiwal,
  • skład jurorski Festiwalu,
  • podmiot zewnętrzny realizujący usługę wykonania filmu i fotorelacji z Festiwalu,
 1. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą przez okres 50 lat, licząc od roku następującego po zakończeniu Festiwalu.
 3. Wizerunek Uczestników przetwarzany będzie przez okres 50, lat licząc od roku następującego po zakończeniu Festiwalu.
 4. Każdemu Uczestnikowi, w związku z przetwarzaniem przez WCK jego danych osobowych przysługują następujące prawa:
  • prawo zadania ich sprostowania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo zadania od WCK niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz ma prawo zadania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
  • prawo zadania ich usunięcia (art. 17 RODO) – osoba, której dane dotyczą, ma prawo zadania od WCK niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych w przypadkach określonych przez art. 17 ust 1 z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO,
  • prawo zadania ograniczenia ich przetwarzania – osoba, której dane dotyczą, ma prawo zadania od WCK ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18. ust. 1 RODO,

WCK zrealizuje przysługujące Uczestnikowi prawa o ile nie będą istniały przesłanki RODO lub na WCK nie będzie ciążył obowiązek prawny wynikający z odrębnych przepisów zwalniający go z obowiązku realizacji zadań. Aby skorzystać ze swoich praw Uczestnik zobowiązany jest złożyć stosowny wniosek (w zależności od zadania). WCK może wystąpić o uzupełnienie danych podanych we wniosku w celu jednoznacznej identyfikacji Uczestnika w związku z obsługą złożonego wniosku.

 1. Uczestnik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie w związku ze swoją szczególną sytuacją z tym zastrzeżeniem, że prawo to może zostać zrealizowane wyłącznie w przypadku przetwarzania danych Uczestnika na podstawie:
  • art. 6 ust. 1 lit. e tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
  • art. 6 ust. 1 lit. f tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
 1. Uczestnik, w związku z wyrażeniem jakiejkolwiek zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, posiada również prawo wycofania wyrażonej zgody w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem tzn. dane, które zostały zebrane na podstawie wyrażonej zgody uznawane są za zebrane zgodnie z prawem. Aby wycofać wyrażoną zgodę należy złożyć pisemny wniosek, w tym dopuszcza się elektroniczny wniosek do WCK.
 2. Jeżeli Uczestnik uzna, ze jego dane osobowe przetwarzane są w sposób naruszający przepisy RODO, przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych ze względu na miejsca swojego pobytu, wykonywania pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Na terytorium Polski organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i konieczne do przeprowadzenia zapisu na Festiwal, jego organizacje oraz bieżącego informowania o sprawach organizacyjnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody, każdorazowo podanie danych jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany za pomocą systemów informatycznych.
Formularz dla prezentacji scenicznych w formacie *.docx Formularz dla prezentacji niescenicznych w formacie *.docx