Wydarzenia kulturalne
organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu mają charakter otwarty. Uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (t.j. Dz.U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn zm.) na nieodpłatne utrwalenie wizerunku, w formie fotografii analogowej i cyfrowej, w ramach uczestnictwa w wydarzeniach oraz jej nieodpłatnego rozpowszechniania przez organizatorów bez ograniczeń terytorialnych i czasowych w materiałach dotyczących promocji wydarzeń oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb własnych podmiotu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz.926 z późn. zm.).

Info!
Projekty

GMINNY OŚRODEK KULTURY W STRYSZOWIE REALIZUJE W RAMACH PROGRAMU NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:

„Zielone spacery z kijkami po terenie LGD „Czterech Żywiołów” - zakup kijków Nordic Walking, organizacja szkolenia i wycieczek oraz wydanie kalendarza i pocztówek.”.

Głównym celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez organizację szkolenia, wycieczek Nordic Walking, zakup kijków oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wydanie pocztówek i kalendarza.

Projekt zakłada rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez  organizację szkolenia i spacerów nordic walking  po terenach LGD. Poprzez propagowanie sportu, rekreacji i aktywności ruchowej wypromujemy  zdrowy  styl życia. Połączymy zajęcia  sportowe, towarzyskie spotkania,  z chęcią obcowania z przyrodą i zwiedzania zabytków LGD. W projekcie zaplanowano zakup sprzętu Nordic Walking, organizację szkolenia połączoną z warsztatami Nordic Walking dla mieszkańców, organizację wycieczek Nordic Walking szlakiem urokliwych zakątków LGD oraz wydanie pocztówek i kalendarza z miejscami  ciekawymi historycznie i przyrodniczo. Zakup sprzętu pozwoli na zapewnienie uczestnikom niezbędnego wyposażenia potrzebnego do zajęć. Mamy nadzieję, że Nordic Walking stanie się popularną formą rekreacji wśród mieszkańców Gminy. Pamiątką z wędrówek a zarazem promocją terenów LGD  będą zdjęcia, które powstaną w trakcie wycieczek. Zdjęcia zostaną wykorzystane do opracowania i wydania kalendarza oraz widokówek. Kalendarz i widokówki,  przedstawiające szczególne wartości przyrodnicze  i historyczne  naszego regionu, staną się promocją  walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych terenu LGD.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.


„Festiwal kultury ekologicznej - cykl szkoleń, warsztatów, konkursów ekologicznych oraz organizacja wystawy i imprezy plenerowej.”.

Głównym celem operacji jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej, edukacja oraz zwiększenie świadomości ekologicznej poprzez organizację szkoleń, warsztatów, konkursów ekologicznych oraz organizację wystawy i imprezy plenerowej.

Planowane działania  przyczynią się do zdobywania i pogłębiania wiedzy dotyczącej ekologii,  kształtowania  postaw proekologicznych oraz uwrażliwią społeczeństwo na otaczające je piękno przyrody. Na Festiwal Kultury Ekologicznej składać się będą następujące działania : wycieczka do Ekocentrum,  wykłady ekologiczne,  warsztaty ekologiczno- artystyczne,  konkurs plastyczny konkurs fotograficzny, konkurs ekologiczny, Przegląd Piosenki Turystycznej oraz wystawa prac konkursowych. Finałem projektu będzie zorganizowanie imprezy plenerowej pt. Festiwal Kultury Ekologicznej „Czterech Żywiołów”. Do udziału w konkursach oraz na imprezę finałową zaprosimy  całe społeczeństwo LGD /Stryszów, Lanckoronę, Mucharz i Kalwarię Zebrzydowską/.Imprezę uświetnią nam zaproszone zespoły artystyczne działające na terenie LGD. Podczas festynu będzie można spróbować tradycyjnych potraw przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich. Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymają ekologiczne torby oraz teczki z eko-hasłami  promujące postawy ekologiczne w społeczeństwie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.


„Opracowanie i wydanie mapy turystycznej, wykonanie i montaż tablic informacyjnych z mapą, namalowanie obrazów oraz organizacja wystaw.”.

Głównym celem operacji jest rozwijanie turystyki poprzez opracowanie i wydanie mapy, montaż tablic informacyjnych oraz promocja lokalnego dziedzictwa poprzez malowanie obrazów i zorganizowanie wystaw.

W projekcie zaplanowano stworzenie i wydanie unikatowej mapy Gminy Stryszów. Oryginalność mapy będzie polegała na umieszczeniu na niej zeskanowanych obrazów pędzla lokalnego twórcy przedstawiających zabytki Gminy. Na mapie obok skanów miejsc wartych zobaczenia, umieszczone będą szlaki turystyczne biegnące przez Gminę oraz informacje na temat atrakcji turystycznych w Gminie Stryszów. Mapa będzie produktem promującym nasz region oraz publikacją informacyjną dla turystów.
Tablice informacyjne w postaci dużej formy graficznej mapy będą miały charakter turystyczny, bowiem będą informować o najciekawszych miejscach wartych zwiedzenia w Gminie Stryszów. Tablice informacyjne z mapą będą dwujęzyczne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.


„Promocja rękodzielniczych produktów lokalnych”.

Głównym celem operacji jest promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez wykonanie rękodzielniczych produktów lokalnych.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez przygotowanie pakietu promocyjnego oraz toreb z nadrukami zabytków Gminy.  Pakiet promocyjny składał się będzie z magnesu ceramicznego przedstawiającego figurę św. Onufrego wraz z ulotką zawierającą informację o Onufrym i modlitwą do niego. Postać św. Onufrego stanowi dziedzictwo kulturowe i historyczne tego terenu. Święty Onufry stał się nieodłącznym elementem i symbolem gminy od listopada 2004 r. widnieje w herbie, fladze oraz pieczęci Gminy Stryszów. Magnes ze św. Onufrym będzie pamiątką, którą otrzyma osoba przybywająca do Gminy Stryszów i odwiedzająca Galerię Produktu Lokalnego. Pakiety promocyjne przechowywane będą w Galerii. Planowana operacja zakłada zakup toreb lnianych z nadrukowanymi  zabytkami Gminy Stryszów (Dwór w Stryszowie będący Oddziałem Królewskiego Zamku na Wawelu, Dwór Senator, kapliczka św. Antoniego i figura św. Onufrego). Torba posłuży jako promocja lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego Gminy Stryszów. Wszystkie materiały promocyjne  rozprowadzane będą nieodpłatnie podczas targów, jarmarków i imprez promocyjnych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.


„Doposażenie Galerii Produktu Lokalnego w Stryszowie”.

Głównym celem operacji jest podnoszenie jakości usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, poprzez doposażenie Galerii Produktu Lokalnego w Stryszowie. 

Realizację celu uzyskamy poprzez wyposażenie Galerii w artystyczne meble i strój regionalny. Zakupione meble wykorzystane będą w doposażonym obiekcie i służyć będą wyeksponowaniu i prowadzeniu sprzedaży produktów i usług lokalnych. Galeria to także miejsce, gdzie odbywają się warsztaty i wystawy. Pozyskany sprzęt służyć będzie również do przeprowadzenia takich zajęć.Wykonane malowidło na zewnętrznej ścianie budynku z daleka widoczne przez turystów, będzie miało za zadanie promocję produktów lokalnych. W projekcie zaplanowano zakup stroju ludowego dla pracownika Galerii, który pomoże w promowaniu twórczości regionalnej w Galerii Produktu Lokalnego w Stryszowie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.


"Amatorska Liga Siatkówki 4 Żywiołów”

Głównym celem operacji jest upowszechnienie oraz zachowanie sprawności fizycznej oraz poprawa spędzenia czasu wolnego społeczeństwu LGD poprzez organizację Amatorskiej Ligi Siatkówki 4 żywiołów.

Projekt zakłada powstanie Amatorskiej Ligi Siatkówki 4 żywiołów. W rozgrywkach ligowych udział wziąć mogą drużyny z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów. Operacja zaktywizuje społeczność oraz poprawi ofertę spędzania wolnego czasu jak również będzie promować rozwój sportu i zdrowego stylu życia. Rozgrywki ligowe przeprowadzone zostaną w miesiącach marzec- kwiecień 2014 roku. Mecze rozgrywane będą w salach gimnastycznych miejscowości Gościńca 4 żywiołów. Operacja realizowana będzie w czterech miejscowościach: Łękawicy, Świnnej Porębie, Brodach i Lanckoronie. Rozgrywki przeprowadzane będą na salach gimnastycznych w poszczególnych gminach: Stryszów, Mucharz, Kalwaria Zebrzydowska i Lanckorona.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

"Śpiewaj razem z nami” – powstanie śpiewnika biesiadno-turystycznego oraz cykl warsztatów muzycznych.

Głównym celem operacji jest zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez zgromadzenie starych piosenek i przyśpiewek oraz wydanie śpiewnika dla przyszłych pokoleń. Działanie to umożliwi zwiększenie aktywności społeczności oraz rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego.
Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu warsztatów muzycznych, w trakcie których zostaną zebrane oraz upowszechnione pieśni, piosenki i przyśpiewki biesiadno-turystyczne znane jak również zapomniane z terenu Gminy Stryszów. Finałem tych działań będzie wydanie śpiewnika biesiadno-turystycznego, który będzie znakomitą i unikalną pozycją pozwalającą na zapoznanie się z folklorem i tradycją muzyczną Gminy Stryszów. Publikacja uchroni zgromadzony zbiór utworów przed zapomnieniem oraz stanie się źródłem kultywowania poczucia piękna i wspólnoty regionalnej dla przyszłych pokoleń. Grupę warsztatową tworzą osoby, które pierwsze zgłosiły chęć udziału w zajęciach. Szczególną grupą uczestników projektu są przedstawiciele najstarszego pokolenia mieszkańców, którzy stanowią główny filar tego przedsięwzięcia i włączają się w gromadzenie tekstów i tworzenie śpiewnika.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

"W poszukiwaniu źródeł - organizacja warsztatów, konkursu i wystawy.”

Głównym celem operacji jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej gminy Stryszów poprzez zorganizowanie warsztatów nawiązujących do dawnych tradycyjnych zajęć i rzemiosł oraz przeprowadzenie regionalnego konkursu recytatorskiego promującego poetów naszego regionu.

Projekt zakłada stworzenie w bibliotekach gminy Stryszów lokalnego centrum wiedzy o regionie. Poprzez zgromadzony księgozbiór regionalny oraz materiały wydawnicze biblioteki stanowią skarbnicę wiedzy o przeszłości i historii naszego regionu. Zebrany majątek zostanie wykorzystany w planowanych warsztatach teoretycznych i praktycznych nawiązujących do dawnych tradycyjnych zajęć i rzemiosł. Przedsięwzięcie ma na celu zgromadzić wokół Bibliotek Publicznych Gminy Stryszów- ludzi, w których rozbudzimy fascynację rodzimą kulturą „małej ojczyzny” oraz zainspirujemy ich do rozwoju i pogłębiania własnej osobowości twórczej. Projekt ma charakter teoretyczno-praktyczny odkrywający bogactwo kulturowe naszego regionu. Wędrówka ścieżkami tradycji pozwoli uczestnikom operacji wejść w prawdziwy, dawny świat naszych przodków. Projekt zakłada cykl różnorodnych warsztatów, którego celem jest poszukiwanie rodowodów kulturowych, dbałość o zachowanie rodzimej tradycji budowanej przez kolejne pokolenia, budzenie szacunku dla dziedzictwa kultury lokalnej, pielęgnowanie go i wzmacnianie tożsamości kulturowej. Przeprowadzone warsztaty, konkurs i wystawa przyczynią się w znacznym stopniu do zaspokojenia potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej, poprawią ich jakość życia. Dzięki przeprowadzonym działaniom mieszkańcy zdobędą nowe umiejętności z zakresu haftu, ceramiki , wikliniarstwa, dowiedzą się jak dawniej dekorowano domy na święta, jak robi się masło i piecze ciastka, stworzą własną legendę i przewodnik turystyczny. Konstruktywne uczestnictwo w warsztatach przyczyni się do rozwoju oferty aktywnego spędzania wolnego czasu, rozwijania pasji i talentów wśród mieszkańców naszej gminy.

Stworzenie centrum regionalnego to nie tylko gromadzenie zbiorów, to także skupienie wokół biblioteki ludzi, którzy pomogą bibliotekarzowi zainteresować swe środowisko zachowaniem dziedzictwa kulturowego i historycznego naszego terenu. Mamy nadzieję, że dzięki pasji i umiejętnościom instruktorów oraz zaangażowaniu uczestników uda nam się ochronić tradycyjne umiejętności oraz wzmocnić tożsamość regionalną mieszkańców.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

„Mali Stronianie”. Powstanie dziecięcego zespołu regionalnego.

Głównym celem operacji jest zachowanie i wykorzystanie zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego, poprzez utworzenie i wypromowanie dziecięcego zespołu regionalnego oraz stworzenie stroju ludowego. Powstanie zespołu, kultywującego tradycję i zwyczaje ludowe charakterystyczne dla naszej małej ojczyzny przyczyni się do podniesienia atrakcyjności gminy Stryszów. Działanie to, umożliwi mieszkańcom gminy poprawę jakości życia oraz rozwój aktywności społecznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.

Idea projektu zakłada, stworzenie dziecięcego zespołu regionalnego „Mali Stronianie”. Kultywowanie i szerzenie polskiego folkloru wśród dzieci i młodzieży, jej rozśpiewanie oraz uwrażliwienie na piękno muzyki ludowej, ruchu i gestu to cele naszej działalności. Projekt umożliwi młodemu społeczeństwu czynny udział w życiu kulturalnym oraz uświadomi im powagę podtrzymywania tradycji kultury regionalnej. Nowo powstała grupa dziecięca „Mali Stronianie” stanowić będzie naturalne zaplecze a w przyszłości stanie się kolejnym ogniwem istniejącego dorosłego zespołu „Stronianie”. Dziecięcy zespół regionalny poprowadzi instruktor – Mieczysław Stanowski. Zespół prezentować będzie pieśni oraz obrzędy ludowe, które przeplatając się wzajemnie, tworzyć będą żywe i barwne widowiska naśladujące stare obrzędy i zwyczaje np. dożynki, sianokosy, jasełka , darcie pierza, wesele.

Prezentując folklor ziemi stryszowskiej pragniemy ukazać jej piękno również poprzez tradycyjny strój, który stanowi jeden z podstawowych wyznaczników odrębności regionalnej. Mając na względzie fakt, iż stroński strój ludowy jest nadal nie odkrytą zagadką, w ramach operacji przeprowadzimy badania nad jego rekonstrukcją.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Nadbudowa i docieplenie istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu.

Celem tej operacji jest poprawa funkcjonalności i estetyki zewnętrznej budynku GOK, stworzenie warunków do rozwoju życia kulturalnego i społecznego mieszkańców oraz zwiększenie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont obiektu pełniącego funkcje publiczne i społeczno-kulturalne w gminie.

Zadanie to jest współfinansowane ze środków pomocniczych Unii Europejskiej w ramach Programu oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej.", działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007-2013.
Koszty całkowite ogółem: 194 048,00 zł
Koszty kwalifikowane: 116 231,25 zł
Kwota przyznanej pomocy (75%): 87 173,00 zł

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

Utworzenie i wyposażenie pracowni kulinarnej przy świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu.

Głównym celem operacji jest aktywności społeczności lokalnej , poprawa jakości życia oraz kultywowanie tradycji poprzez utworzenie i doposażenie pracowni kulinarnej przy świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu oraz zorganizowanie warsztatów kulinarnych.

Projekt ma na celu utworzenie pracowni kulinarnej przy świetlicy Gminnego Ośrodka Kultury w Stryszowie z/s w Stroniu, co przyczyni się do rozwinięcia aktywności życiowej mieszkańców naszej gminy. Wyposażenie pracowni w potrzebny drobny sprzęt kuchenny umożliwi poprzez organizację przedsięwzięć o charakterze warsztatowym podniesienie jakości życia społeczności lokalnej. Działania te będą skierowane do osób w każdym wieku. Wyposażenie pracowni kulinarnej w potrzebny drobny sprzęt kuchenny poszerzy ofertę zajęć Gminnego Ośrodka Kultury.

Efektem przeprowadzonych działań będzie poszerzenie wachlarza zajęć o cyklicznie przeprowadzane zajęcia kulinarne dla dzieci, młodzieży, osób należących do Kół Gospodyń Wiejskich a także seniorów. Nasz projekt zakłada przeprowadzenie zajęć kulinarnych w pięciu miejscowościach naszej gminy: Stroniu, Zakrzowie, Stryszowie, Dąbrówce oraz Łękawicy o różnorodnej tematyce i dla różnych grup mieszkańców. Wyposażenie pracowni kulinarnej w sprzęty i naczynia stworzy bazę, która pomoże nam w atrakcyjnym przeprowadzeniu operacji. Zajęcia warsztatowe będą przeprowadzone pod okiem instruktora kulinarnego oraz dietetyka, z którym przeprowadzimy konsultacje naszego programu warsztatów.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.

„Skazani na teatr - zderzenie pokoleń”. Edukacja kulturowa poprzez stworzenie międzypokoleniowego spektaklu teatralnego.

Celem operacji jest rozwój aktywności społeczności lokalnej zwłaszcza wśród seniorów oraz tworzenie warunków sprzyjających edukacji kulturalnej i rozwojowi talentów poprzez stworzenie i wystawianie spektaklu teatralnego. Projekt zakłada stworzenie międzypokoleniowego przedstawienia teatralnego, w którym biorą udział mieszkańcy Gminy Stryszów. W ramach operacji organizowane są warsztaty teatralne prowadzane przez doświadczonego instruktora teatralnego – aktora. Zajęcia prowadzi Rafał Gralewski. Liczną grupę aktorów, powstającego spektaklu tworzą seniorzy, którzy współpracują z dziećmi i młodzieżą. Proponowane zajęcia umożliwiają doskonalenie uzdolnień artystycznych osobom starszym oraz młodszemu pokoleniu, którzy odkrywają w sobie nowe możliwości i próbują swoich sił na deskach sceny teatralnej. Poprzez wspólne działania: młodzież, dzieci i osoby starsze uczą się wzajemnej tolerancji. Na zajęcia składają się integracyjne gry i zabawy teatralne, ćwiczenia z ruchu i emisji głosu, tworzenie krótkich etiud, indywidualna praca nad rolą, ćwiczenie scen zbiorowych. Podsumowaniem projektu będzie premiera spektaklu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.


„Dusza artysty tkwi w każdym z nas". Cykl warsztatów łączących zdobywanie wiedzy teoretycznej z rozwijaniem aktywności plastycznej dzieci.

Głównym celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez wzbogacenie oferty spędzenia czasu wolnego dzieci. Działanie to umożliwi rozwój kultury na naszym terenie poprzez nawiązanie łączności ze sztuką a także wspomoże rozwój aktywności twórczej uczestników projektu. Cel umożliwi poprzez działanie swobodną i twórczą samorealizację dzieci. Przekaz wiedzy (wykorzystanie multimediów) połączony z aktywnością plastyczną uzupełni edukację uczestników projektu.

Projekt ma na celu umożliwienie dzieciom ze szkół podstawowych z terenu Gminy Stryszów w nowatorski sposób rozwinąć aktywność twórczą poprzez cykl profesjonalnych warsztatów. Zajęcia umożliwiają zdobycie wiedzy z historii sztuki a jednocześnie odkrywają ukryte umiejętności plastyczne dzieci. Warsztaty łączą przekaz wiedzy teoretycznej z zajęciami praktycznymi wykorzystując aktywizujące metody pracy z odpowiednio dobranymi nowymi technikami plastycznymi. Podczas tego rodzaju zajęć, mimo że teoria nie jest przekazywana jak w czasie lekcji, uczestnicy nabywają wiedzę równocześnie doświadczając ją namacalnie. Bardzo ważnym elementem operacji jest rozwój kulturalny uczestników poprzez udział w lekcjach muzealnych w Krakowie oraz w Stryszowie. Zajęcia prowadzi artysta plastyk – Grzegorz Piotrowski.

Po zakończeniu warsztatów zostanie zorganizowana wystawa prac eksponująca twórczość plastyczną uczestników projektu oraz zredagowany folder z umieszczonymi zdjęciami prac dzieci a także promujący teren naszej gminy.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.


„Arcydzieła mistrzów". Koncerty muzyki poważnej w zabytkach architektury sakralnej.

Celem operacji jest pobudzenie aktywności kulturalnej społeczeństwa wiejskiego poprzez zorganizowanie cyklu koncertów muzyki poważnej. Stworzenie i umożliwienie mieszkańcom kontaktu obcowania ze sztuką wysoką, wpłynie na wzbogacenie oferty spędzenia wolnego czasu i poprawę jakości życia na obszarach wiejskich.

Projekt zakłada organizację cyklu koncertów muzyki poważnej w zabytkach architektury sakralnej – kościołach Gminy Stryszów. Naszym zamierzeniem jest kształtowanie gustu muzycznego, wyrabianie u mieszkańców gminy potrzeby i chęci bywania na koncertach, a także rozwijanie wrażliwości na piękno muzyki. Planowane działania mają zachęcić mieszkańców do udziału w „ucztach muzycznych” oraz umożliwić melomanom kontakt z muzyką "na żywo”.

Obcowanie z muzyką poważną wyzwala wśród słuchaczy poczucie piękna i skłania do refleksji. Dopełnieniem koncertów są wnętrza naszych kościołów- bogate w zdobienia, rzeźby i obrazy, które stwarzają klimat do kontemplacji i delektowania się muzyką.
Pierwszy koncert odbędzie się w Kościele Parafialnym w Łękawicy. Będzie to muzyka poważna w wykonaniu kwartetu smyczkowego. Drugi koncert będzie miał miejsce w Kościele Parafialnym w Zakrzowie i zostanie wykonany na nowych w tym obiekcie organach. Trzeci koncert wokalno- instrumentalny odbędzie się w Kościele Parafialnym w Stryszowie. Wstępy na koncerty będą bezpłatne.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”- mały projekt Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
Aktualnie online
bullet.gif Gości online: 4

bullet.gif Użytkowników online: 0

bullet.gif Łącznie użytkowników: 1
bullet.gif Najnowszy użytkownik: GOK
Nasi Partnerzy